Marina Abramovi?. Pokona? mur. Wspomnienia

Создать рейтинг

"Marina Abramovi?. Pokona? mur. Wspomnienia" (Marina Abramovic)


Книга "Marina Abramovi?. Pokona? mur. Wspomnienia"

Описание:

Wybitna artystka, ikona performance’u, kt?rej uda?o si? dotrze? z cz?sto kontrowersyjnymi dzie?ami do szerokiego grona odbiorc?w, tak?e spoza kr?g?w koneser?w sztuki wsp??czesnej.

Do?wiadczy?am wolno?ci absolutnej – czu?am, ?e moje cia?o nie zna ogranicze?, ?e b?l nie ma ?adnego znaczenia, ?e nic si? nie liczy – i to mnie upoi?o.

W 2010 roku zdarzy?o si? co? niezwyk?ego – ponad 750 tysi?cy ludzi ustawi?o si? w kolejce do nowojorskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, by wzi?? udzia? w trwaj?cym w sumie ponad 700 godzin performansie Mariny Abramovi? – usi??? naprzeciw niej i nawi?za? z ni? milcz?ce porozumienie.

C?rka partyzant?w, bohater?w drugiej wojny ?wiatowej, dorasta?a w Jugos?awii rz?dzonej przez Tit?. Mimo ?e zd??y?a zdoby? mi?dzynarodowy rozg?os i wyj?? za m??, wci?? mieszka?a z matk?, kt?ra kontrolowa?a j? i stawia?a surowe ograniczenia. Nic nie zdo?a?o jednak poskromi? jej nienasyconej ciekawo?ci ?wiata, pragnienia kontaktu z lud?mi ani specyficznego, ba?ka?skiego poczucia humoru, kt?rymi przesycone s? jej ?ycie i sztuka.

Opowie?? Mariny, poruszaj?ca, pe?na przyg?d i po prostu zabawna, to historia jej wyj?tkowej kariery artystycznej zwi?zanej z poddawaniem cia?a ekstremalnym pr?bom strachu, b?lu, wyczerpania czy zagro?enia w d??eniu do emocjonalnej i duchowej przemiany, to tak?e historia zgo?a operowego romansu i dwunastoletniej wsp??pracy artystki z performerem Ulayem – zwi?zku, kt?ry dobieg? dramatycznego ko?ca na Wielkim Murze. O Marinie Abramovi?

Pokona? mur to historia nieust?pliwej, odwa?nej i niezale?nej artystki, kt?ra d??y do nawi?zania relacji totalnej z jednym cz?owiekiem, by ostatecznie dotrze? do tysi?cy odbiorc?w. ?r?d?em magii Mariny jest jej zyskuj?ca coraz wi?ksz? s?aw? metoda polegaj?ca na badaniu w?asnej si?y, wytrzyma?o?ci i woli przetrwania, kojarz?ca si? bardziej z treningiem komandos?w ni? ze ?wiatem sztuki nowoczesnej. Nie mog?em si? oderwa? od tej ksi??ki, tak samo jak nie by?em w stanie przej?? oboj?tnie obok jej performans?w. -TOM REISS, zdobywca Nagrody Pulitzera oraz nagrody literackiej PEN, autor Czarnego hrabiego i Orientalisty.

Marina Abramovi? zdoby?a s?aw? jako artystka, kt?ra poprzez swoj? sztuk? ca?kowicie i bezwzgl?dnie poddaje siebie, swoje cia?o i dusz? licznym transformacjom. Czytaj?c te jak?e intymne wspomnienia, s?ysz? jej g?os. Marina si? spowiada, zwierza, ?ali, naucza i snuje refleksje na temat swojego trudnego, lecz magicznego ?ycia, oraz pracy, kt?ra daje jej wolno??, a wszystko to z wielk? doz? inteligencji i humoru. -WILLEM DAFOE

Abramovi? jest najs?ynniejsz? na ?wiecie artystk? performansu i sztuki konceptualnej. I prawdopodobnie jedyn? z poczuciem humoru. -BRYAN APPLEYARD, „Sunday Times”

Pokona? mur to pi?kna, poruszaj?ca i g??boka ksi??ka. Szczerze podziwiam spos?b, w jaki Marina stawia czo?o wszystkim dziwnym sprzeczno?ciom i mitom towarzysz?cym naszemu ?yciu codziennemu. Dzieli si? osobistymi prze?yciami, jest samokrytyczna, ale jednocze?nie maluje sw?j bogaty autoportret, kt?ry jest pe?en dumy i poczucia w?asnej warto?ci. C?? za ?ycie! -LAURIE ANDERSON

Marina uwa?a, ?e jej rol? jako artystki z ca?? artystyczn? arogancj?, kt?ra wygl?da do?? naiwnie i niewinnie, oraz pokor?, kt?ra t?umi w zarodku najl?ejszy nawet impuls, by poczu? si? ura?onym – jest zabieranie widz?w w pe?n? niepokoj?w podr?? do miejsca, gdzie b?d? si? mogli uwolni? od wszystkiego, co ich ogranicza. -JUDITH THURMAN, „The New Yorker”

Dla Mariny Abramovi? r??nica mi?dzy sztuk? a ?yciem nie istnieje; ?ycie jest marzeniem, dop?ki trwa, obecno?ci? absolutn? w pustce. -ALEJANDRO JODORKOWSKY

Узнайте цены на "Marina Abramovi?. Pokona? mur. Wspomnienia", в магазинах:
Бумажная версия книги:
Электронная версия книги:

Оставьте отзыв о книге:


Ваше имя:
Отзыв:
Код: