Wyspa

Создать рейтинг

"Wyspa" (Sigr??ur Hagal?n Bj?rnsd?ttir)


Книга "Wyspa"

Описание:

Tw?j ?wiat te? mo?e stan?? nad przepa?ci?. Co wtedy zrobisz?

Najwa?niejsza islandzka ksi??ka ostatnich lat.

B?yskotliwa powie?? o mi?o?ci, w?adzy i manipulacji. Prawdopodobna i przez to przera?aj?ca wizja naszej przysz?o?ci.

?wiat jaki znamy, przestaje istnie?. Z dnia na dzie? Islandia, uznawana za jeden z najlepiej zorganizowanych kraj?w, traci kontakt z pozosta?ymi pa?stwami i przeistacza si? w krain? chaosu. Mieszka?cy nie wiedz?, co jest ?r?d?em kryzysu, ale mimo to staraj? si? normalnie funkcjonowa?. Tymczasem nowo powsta?y rz?d manipuluje informacjami, wie bowiem, ?e wkr?tce zabraknie po?ywienia. Pa?stwo, a wraz z nim prawo i spo?ecze?stwo zaczynaj? ulega? korozji.

Hjalti do momentu zmiany by? wzi?tym dziennikarzem. Czy odnajdzie si? w nowej rzeczywisto?ci? Jakich wybor?w dokona, aby ocali? w sobie cz?owiecze?stwo?

Maria za wszelk? cen? chce uratowa? swoje dzieci, tymczasem w?adze ogarni?tej szale?stwem wyspy chc? ich deportowa? i wys?a? statkiem w nieznane. Czy przetrwaj??

Wyspa to b?yskotliwe po??czenie thrillera, political fiction i dystopii, a zarazem ?wietnie skonstruowana diagnoza wsp??czesnego rozchwianego ?wiata. Wizja wykreowana przez Sigr??ur Hagal?n Bj?rnsd?ttir wstrz?sn??a Islandi? i wywo?a?a o?ywion? dyskusj? na temat trwa?o?ci fundament?w pa?stwa i spo?ecze?stwa.

Ksi??k? og?oszono najlepszym debiutem literackim ostatnich lat, a tak?e nominowano do DV Cultural Prize for Literature 2016 i The Icelandic Women’s Literature Prize 2017.

Sigr??ur Hagal?n Bj?rnsd?ttir (ur. 1974) ­– znana islandzka dziennikarka radiowa. Komentuje wydarzenia krajowe i mi?dzynarodowe, przeprowadza wywiady z politykami i naukowcami, co daje jej doskona?y wgl?d w procesy decyzyjne i wsp??czesn? polityk?. Wyspa jest jej debiutem literackim. Jak zauwa?y?a autorka w jednym z wywiad?w, powie?? t? chcia?a napisa? ju? dawno, ale by?a przekonana, ?e kto? inny wcze?niej musia? wpa?? na ten pomys?.

Узнайте цены на "Wyspa", в магазинах:
Бумажная версия книги:
Электронная версия книги:

Оставьте отзыв о книге:


Ваше имя:
Отзыв:
Код: